روزنامه شرق- قيمت از 500 تا 650 تومان- یک شنبه,19 تیر 1390