روزنامه شرق- سكه هر روز ارزان‌تر از ديروز- یک شنبه,19 تیر 1390