روزنامه شرق- هفته‌اي كه با نزول آغاز شد- یک شنبه,19 تیر 1390