روزنامه شرق- زندگي بدون موسيقي خيلي «خالي» است- دوشنبه,13 تیر 1390