روزنامه شرق- مدرسه شبانه‌روزي با اعمال شاقه- دوشنبه,13 تیر 1390