روزنامه شرق- دولت 40 ميليارد از 300 ميليارد تومان را پرداخته است- سه شنبه,24 خرداد 1390