روزنامه شرق- اتهامات وارده یادآور کمیته صیانت از آراست- سه شنبه,24 خرداد 1390