روزنامه شرق- دولت آغوش خود را به روي اتاق بگشايد- سه شنبه,24 خرداد 1390