روزنامه شرق- بهار ناسالم تهران- سه شنبه,24 خرداد 1390