روزنامه شرق- پرونده فائزه هاشمي به دادگاه رفت- سه شنبه,24 خرداد 1390