روزنامه شرق- تشكيل شوراي موقت رياست‌جمهوري در يمن- سه شنبه,24 خرداد 1390