روزنامه شرق- نغمه پيروزي اردوغان- سه شنبه,24 خرداد 1390