روزنامه شرق- عاشق خادمین مردم و میهن- چهارشنبه,11 خرداد 1390