روزنامه شرق- شاعري كه در ادامه همه است- یک شنبه, 8 خرداد 1390